Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước là gì?

Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình quyết toán... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Mẫu số: 12/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG,
TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
NHÀ NƯỚC, UBND CẤP TỈNH.
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm....

………, ngày …. tháng ….. năm…..

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; …………(tên bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm ……. (chi tiết theo biểu đính kèm) như sau:

1. Tổng số dự án hoàn thành trong năm báo cáo (=2 + 3) là dự án.

1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án (= 2.1 + 3.1.1. + 3.2.1).

1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là….dự án (= 2.2 + 3.1.2. + 3.2.2).

2. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo là………dự án (=2.1+2.2):

2.1. Dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang là .... dự án.

2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là ....dự án.

2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 2.1. và 2.2 gồm:

- Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán:………tỷ đồng

- Giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt:……..tỷ đồng.

- Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt:……….tỷ đồng.

- Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo:……….tỷ đồng.

3. Dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán (= 3.1 + 3.2):

3.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán………dự án; trong đó:

3.1.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án.

3.1.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là…..dự án.

3.1.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.1.1 và 3.1.2 gồm:

- Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán là…..dự án.

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng là…….dự án.

- Dự án chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên 24 tháng là……..dự án.

3.2. Dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là…….dự án; trong đó:

3.2.1. Dự án từ các năm trước chuyển sang là....dự án.

3.2.2. Dự án hoàn thành trong năm báo cáo là………dự án.

3.2.3. Chi tiết số liệu báo cáo của 3.2.1 và 3.2.2 gồm:

- Dự án trong thời hạn lập quyết toán là.....dự án

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là…….dự án.

- Dự án chậm lập hồ sơ quyết toán trên 24 tháng là…….dự án.

4. Tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

5. Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị liên quan (nếu có);
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Mẫu số 12/QTDA: Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm