Mẫu số 13/BHYT: Báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Mẫu báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

Mẫu số 13/BHYT: Báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin cơ sở y tế, hạng bệnh viện, loại hình hoạt động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số 13/BHYT: Báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………………

Mẫu số 13/BHYT

BÁO CÁO KẾT QUẢ KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT

Năm ………….

TT

Cơ sở y tế

Mã cơ sở y tế

Mã cấp trên

Tuyến CMKT

Hạng bệnh viện

Loại hình hoạt động

Phạm vi hoạt động

Quỹ khám, chữa bệnh ban đầu

Đăng ký ban đầu

Phí dịch vụ
(%)

Định suất
(%)

Khả năng tiếp nhận

Số thẻ đã tiếp nhận

Trẻ em

CSSK cán bộ

Ngoại tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Bệnh viện A

2

Bệnh viện B

2.1

Cơ sở 1

2.2

Cơ sở ….

3

Bệnh viện huyện C

3.1

Trạm y tế …

3.2

Trạm y tế …

4

Bệnh viện huyện D

Tổng cộng

..........., ngày...tháng...năm...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 13/BHYT: Báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Mẫu số 13/BHYT: Báo cáo kết quả ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Đánh giá bài viết
1 201
Bảo hiểm Xem thêm