Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành là gì? Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Mẫu nêu rõ thông tin giao nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 13/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬN
Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/BQLDA:

Tên dự án:

Mã dự án:

Công trình (HMHT):

Tổng mức đầu tư:

Thời gian khởi công:……………………. Thời gian hoàn thành………………………

Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư:………………………………….……………..

Ngày lập báo cáo quyết toán:……………………………………………...……………

Ngày nộp hồ sơ:………..tháng……….năm……….

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

I

Hồ sơ đã nộp:

 

 

1

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày………tháng……năm……..

 

 

2

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định.

 

 

3

Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

 

 

4

- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

 

 

5

Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

6

Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

-

 

 

7

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án

- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

 

 

8

Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không xảy ra đề nghị ghi rõ trong tờ trình).

- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.

 

 

II

Hồ sơ còn thiếu:

 

 

1

 

 

 

 

 

 

III

Hồ sơ đề nghị b sung:

 

 

1

 

 

 

...

 

 

 

Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng ... năm…..

Trong quá trình thm tra quyết toán, trường hợp thiếu hsơ, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ h sơ.

Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đhọ tên)

BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số 13/QTDA: Phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 30
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm