Mẫu số 131/HS: Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

1 68

Mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

Mẫu số 131/HS: Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-VKS…-…

............, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ TRUY TỐ THEO THẨM QUYỀN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.....................

Căn cứ các điều 41, 236 và 239 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm……..của……….., Quyết định khởi tố bị can số…… ngày…… tháng…… năm…….. của…………………. và Kết luận điều tra số…… ngày…… tháng…… năm…….. của............... đối với bị can…………… bị đề nghị truy tố về tội……………quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự.

Xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát………… mà thuộc thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát…………… vì………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Chuyển vụ án ……………… đến Viện kiểm sát8……………… để truy tố theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- VKS có thẩm quyền truy tố;

- Cơ quan ra Kết luận điều tra;

- Cơ sở giam giữ (nếu có);

- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

Mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

Đánh giá bài viết
1 68
Thủ tục hành chính Xem thêm