Mẫu số 132/HS: Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

1 55

Mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

Mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gia hạn thời hạn quyết định truy tố. Mẫu quyết định được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-VKS…-…

............, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.....................

Căn cứ các điều 41, 236 và 240 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của………………………… về tội............. theo khoản....... Điều......... Bộ luật Hình sự;

Xét thấy:...………………………………………...………………….....................

QUYẾT ĐỊNH:

Gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố trong thời hạn……… ngày, kể từ ngày…… tháng…… năm…….. đến ngày…… tháng…… năm…….../.

Nơi nhận:

- ...........;

- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

Mẫu quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

Đánh giá bài viết
1 55
Thủ tục hành chính Xem thêm