Mẫu số 133/HS: Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

1 86

Mẫu quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Mẫu quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Mẫu quyết định được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-VKS…-…

............, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

TRẢ HỒ SƠ VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.....................

Căn cứ các điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Kết luận điều tra số…… ngày…… tháng…… năm……. của………….;

Căn cứ Quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung số...... ngày…… tháng…… năm…….. của Tòa án....................(nếu có);

Xét thấy……………...............................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả hồ sơ vụ án……… về tội…… quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự cho……...... để điều tra bổ sung những vấn đề sau:

...………………..………...………….................................................................................

Điều 2. Thời hạn điều tra bổ sung không quá ……...., kể từ ngày…………….. nhận hồ sơ vụ án và Quyết định này.

Điều 3. Yêu cầu.............. thực hiện Quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

- Cơ quan điều tra có thẩm quyền;

- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Mẫu quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Đánh giá bài viết
1 86
Thủ tục hành chính Xem thêm