Mẫu số 134/HS: Quyết định tạm đình chỉ vụ án

1 67

Mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm đình chỉ vụ án. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin vụ án... Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-VKS…-…

............, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.....................

Căn cứ các điều 41, 236, 240 và 247 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của…………………..... đối với vụ án .......;

Xét thấy: .....................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ vụ án để ...................................................................

Điều 2..........................................................................................................

Điều 3. Yêu cầu…………………….thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- VKS cấp trên;

-...........;

- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu quyết định tạm đình chỉ vụ án

Đánh giá bài viết
1 67
Thủ tục hành chính Xem thêm