Mẫu số 135/HS: Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án

1 26

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-VKS…-…

............, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.....................

Căn cứ các điều 41, 247 và 249 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của…………… về tội……… theo quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự;

Xét Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của Viện kiểm sát..........................

Nhận thấy: ..............................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án số…. ngày…. tháng…. năm… của Viện kiểm sát................

Điều 2. Yêu cầu Viện kiểm sát6………………………………………… thực hiện quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

- VKS cấp trên;

- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ vụ án

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm