Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán dự án hoàn thành. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số: 14/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày ...tháng ...năm…..

BÁO CÁO
Quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án đầu tư:

1. Các văn bản pháp lý liên quan:

SỐ TT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU, NGÀY THÁNG NĂM BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

GIÁ TRỊ ĐƯỢC DUYỆT (NẾU CÓ)

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: đồng.

SỐ TT

TÊN CÁC NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT

NGUỒN VỐN ĐÃ THỰC HIỆN

TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI ĐƯỢC DUYỆT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4)-(3)

1

Nguồn vốn đầu tư công (1.1 + 1.2)

 

 

 

1.1

Vốn Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

- Ngân sách cấp xã chi cho dự án

 

 

 

 

- Ngân sách cấp trên hỗ trợ dự án

 

 

 

1.2

Vốn khác thuộc vốn đầu tư công

 

 

 

2

Nguồn vốn nhà nước khác (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

 

 

 

3

Nguồn vốn khác bố trí cho dự án (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

 

 

 

 

Tổng cộng (1+2+3)

 

 

 

3. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị tính: đồng.

Số TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

DỰ ÁN ĐƯỢC DUYỆT HOẶC ĐIỀU CHỈNH LẦN CUỐI

GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

TĂNG, GIẢM SO VỚI DỰ ÁN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 

 

 

2

Chi phí xây dựng

 

 

 

3

Chi phí thiết bị

 

 

 

4

Chi phí quản lý dự án

 

 

 

5

Chi phí tư vấn

 

 

 

6

Chi phí khác

 

 

 

7

Chi phí dự phòng

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Giá trị tài sản cố định mới tăng:

6. Giá trị tài sản lưu động bàn giao:

7. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng:

8. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

SỐ TT

TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN

GIÁ TRỊ ĐƯỢC A-B CHẤP NHẬN THANH TOÁN

ĐÃ THANH TOÁN. TẠM ỨNG

CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

PHẢI TRẢ

PHẢI THU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

9. Thuyết minh, nhận xét, kiến nghị:

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu số 14/QTDA: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 20
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm