Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH - Biểu mẫu Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH tại đây.

Thông tư hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp số 28/2015/TT-BLĐTBXH

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 01/01/2016

Hướng dẫn thực hiện báo giảm lao động và chốt sổ BHXH trên iBHXH

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
Mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Nội dung cơ bản của mẫu số 18-CBH: Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH):

- Họ và tên: .................................................. Năm sinh: ..............................................

- Nơi cư trú: ................................................................................................................

..................................... Số điện thoại .........................................................................

- Số sổ BHXH/mã định danh:.............................Loại chế độ BHXH đang hưởng:.............

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:.......................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) ....................................................nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH):

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Số CMND: .................................................................................................................

- Nơi cư trú ........................................ Số điện thoại ....................................................

- Thời hạn lĩnh thay: từ ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm ……........

- Nơi lĩnh: ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương;
hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán
Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam
hoặc Chính quyền địa phương ở nước
nơi người hưởng đang cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;
  • Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng để cơ quan BHXH biết, giải quyết.
  • Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
Đánh giá bài viết
24 96.881
Thủ tục hành chính Xem thêm