Mẫu số 23/TH: Thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

1 67

Mẫu thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

 

Mẫu số 23/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT.................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../TB-VKS...-...

............, ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

Việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Kính gửi: Viện kiểm sát................ .........................

Căn cứ Điều 19 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Ngày....tháng....năm....., Tòa án……….……….… đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với…..... ..........phạm nhân.

Viện kiểm sát……….…………………………..thông báo cho Viện kiểm sát ……………………….. biết để kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Viện kiểm sát………………………………………..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát……….………………………..biết sau khi nhận được Thông báo này.

(Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và danh sách trích ngang kèm theo, nếu có)./.

Nơi nhận:

- VKS...4… (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đánh giá bài viết
1 67
Thủ tục hành chính Xem thêm