Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

1 986

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện là mẫu giấy xác nhận của tòa án nhân dân về việc đã nhận đơn khởi kiện của cá nhân người khởi kiện. Mẫu giấy xác nhận đã nêu rõ cá nhân người làm đơn khởi kiện, nội dung khởi kiện... Mẫu giấy xác nhận được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành môt số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện tại đây.

Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu số 19-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

Mẫu số 16-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Nội dung cơ bản của mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện như sau:

Mẫu số 24-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số:...../GXN-TA ......., ngày...... tháng ...... năm......

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: (2) .........................................................

Địa chỉ: (3) ..................................................................................................................

Nơi làm việc: (4) ..........................................................................................................

Số điện thoại: ..........................................; số fax:...............................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ...................... (nếu có)

Toà án nhân dân ............................... đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ....... tháng ..... năm........... của (5) .......... nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) ngày....... tháng..... năm

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Toà án nhân dân................................... sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- Người khởi kiện;

- Lưu hồ sơ vụ án.

CHÁNH ÁN (6)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 24-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;...); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(6) Trường hợp Chánh án phân công người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì người đó ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

Đánh giá bài viết
1 986
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm