Mẫu số 24/TH: Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

 

Mẫu số 24/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT.................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../TB-VKS...-...

............, ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO

Việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Kính gửi: Viện kiểm sát................ .........................

Căn cứ Điều 19 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Ngày........ tháng........... năm.....…, Viện kiểm sát …………….. nhận được Thông báo số….............ngày….tháng.....năm…....của Viện kiểm sát ……..…….… về việc Tòa án ...............………..… đã ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (có danh sách trích ngang kèm theo, nếu có).

Vậy, Viện kiểm sát………………….……..thông báo để Viện kiểm sát …….….………… biết ./.

Nơi nhận:

- VKS …4…..(để biết);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đánh giá bài viết
1 49
Thủ tục hành chính Xem thêm