Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

1 1.091

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện là mẫu bản thông báo của tòa án nhân dân lập ra để thông báo với cá nhân, tổ chức về việc trả lại đơn khởi kiện. Mẫu thông báo nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện... Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu dùng trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện tại đây.

Mẫu số 26-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Nội dung cơ bản của mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn khởi kiện như sau:

Mẫu số 27-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Số:...../TB-TA ........, ngày...... tháng ...... năm.....

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)............................................

Địa chỉ: (3) ...........................................................................................................

Nơi làm việc: (4) ..................................................................................................

Số điện thoại: .......................................; số fax: ....................................(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ........................................... (nếu có).

Sau khi xem xét đơn khởi kiện của: (5) .................................. và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)

Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (6) ............................................................

Căn cứ vào (7).................................... khoản 1 Điều 192 (hoặc khoản 2 Điều 193) và Khoản 1 Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Tòa án nhân dân .......................................... trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho người khởi kiện được biết.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Toà án nhân dân ............................................ về việc trả lại đơn khởi kiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

- Lưu tại Tòa án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27-DS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(6) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 192 hay khoản 2 Điều 193 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó.

(7) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào điểm, khoản, điều luật cụ thể đó.

Đánh giá bài viết
1 1.091
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm