Mẫu số 31/TH: Yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

1 33

Mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

Mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự như sau:

 

Mẫu số 31/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../YC-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

YÊU CẦU

Về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............……………….

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Bản án......…..số..........ngày......tháng.......năm...... của Tòa án............ và Quyết định thi hành án số.....ngày.........tháng....năm........ của Tòa án ........……,

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của người chấp hành án có lý lịch như sau:

Họ và tên:………………………..; Tên gọi khác: .........................................

Sinh ngày…..…...tháng….….năm………tại………; Giới tính: ...................

Nghề nghiệp: .............................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................

Phạm tội:………….…………….; Xử phạt:...…………………………...…....

Nhận thấy,………………………………......................................................,

YÊU CẦU:

(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)…....…… lập hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt…….……. cho người chấp hành án có lý lịch nêu trên theo quy định của pháp luật.

(Gửi kèm theo Yêu cầu này là tài liệu có liên quan đến phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giảm thời hạn chấp hành án, nếu có)./.

Nơi nhận:

- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

 

Mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

Mẫu yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 33
Thủ tục hành chính Xem thêm