Mẫu số 32/TH: Yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

1 40

Mẫu yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

 

Mẫu số 32/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../YC-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

YÊU CẦU

Về việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người

được tha tù trước thời hạn có điều kiện

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………..............……………….

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số..... ngày...tháng...năm..... của Tòa án ........…...,

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có lý lịch như sau:

Họ và tên:………………………..; Tên gọi khác: .....................................

Sinh ngày…..……...tháng….….năm…………tại………; Giới tính: .........

Nghề nghiệp: ..........................................................................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................

Phạm tội:………….……………..; Xử phạt:………………………......…....

Nhận thấy,………………………………...................................................,

YÊU CẦU:

(Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu)............………...lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có lý lịch nêu trên theo quy định của pháp luật.

(Gửi kèm theo Yêu cầu này là tài liệu thể hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được rút ngắn thời gian thử thách, nếu có)./.

Nơi nhận:

- Đơn vị được yêu cầu (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đánh giá bài viết
1 40
Thủ tục hành chính Xem thêm