Mẫu số 33/TH: Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp

1 148

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công kiểm sát viên tham gia phiên họp. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp như sau:

 

Mẫu số 33/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp..............................

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……...............................................

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà)……..……….… Kiểm sát viên ................…..….. Viện kiểm sát……....……..…. tham gia phiên họp và thực hiện kiểm sát việc ……....................của Tòa án……..…….....

Điều 2. Kiểm sát viên có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tòa án……7……(để biết);

- Kiểm sát viên nêu tại Điều 1

(để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Mẫu quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Đánh giá bài viết
1 148
Thủ tục hành chính Xem thêm