Mẫu số 35/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án

1 51

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo là mẫu bản quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo như sau:

 

Mẫu số 35/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày...tháng...năm...

QUAN ĐIỂM

Của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án

hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Thưa Hội đồng xét…………….….………………..

Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo,

Tôi:…………………….Kiểm sát viên………….......Viện kiểm sát…..…… được phân công tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:

1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

(1) Về thành phần Hội đồng

(2) Về trình tự, thủ tục

(3) Về thời hạn mở phiên họp

(4) Những vấn đề khác (nếu có)

2. Về quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

(1) Đề nghị Tòa án..................chấp nhận xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho............trường hợp.

(2) Đề nghị Tòa án..................không chấp nhận (hoặc chấp nhận một phần) đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho..............trường hợp.

Lý do: ........................................................................................................

(3) Kiến nghị (nếu có).

Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..…….về việc xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo3 để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. /.

Nơi nhận:

- Tòa án .....5.....................;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Đánh giá bài viết
1 51
Thủ tục hành chính Xem thêm