Mẫu số 36/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn

1 41

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án là mẫu bản quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù hoặc miễn chấp hành án. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án như sau:

 

Mẫu số 36/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày...tháng...năm...

QUAN ĐIỂM

Của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

hoặc miễn chấp hành án

Thưa Hội đồng xét …………….…..………………..

Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án và ý kiến trình bày bổ sung của cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị (nếu có),

Tôi: …………………….Kiểm sát viên…..………....Viện kiểm sát…..…… được phân công tham gia phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:

1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

(1) Về thành phần Hội đồng

(2) Về trình tự, thủ tục

(3) Về thời hạn mở phiên họp

(4) Những vấn đề khác (nếu có)

2. Về quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

(1) Đề nghị Tòa án .................. tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án cho ............phạm nhân.

(2) Không đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án cho ..............phạm nhân.

Lý do: .........................................................................................................

(3) Kiến nghị (nếu có).

Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..….về việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tòa án…7….;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

Đánh giá bài viết
1 41
Thủ tục hành chính Xem thêm