Mẫu số 37/TH: Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù

1 36

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện là mẫu bản quan điểm của viện kiểm sát về việc đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

 

Mẫu số 37/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.............., ngày...tháng...năm...

QUAN ĐIỂM

Của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Thưa Hội đồng xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện!

Sau khi nghe thành viên của Hội đồng trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện,

Tôi: …………………….Kiểm sát viên…..………....Viện kiểm sát…..…… được phân công tham gia phiên họp xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát như sau:

1. Về sự tuân thủ pháp luật trong việc xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

(1) Về thành phần Hội đồng

(2) Về trình tự, thủ tục

(3) Về thời hạn mở phiên họp

(4) Những vấn đề khác (nếu có)

2. Về quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị xét hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

(1) Đề nghị Tòa án .................. hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho ............người chấp hành án.

Lý do: .........................................................................................................

(2) Không hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho .............. người chấp hành án.

Lý do: .........................................................................................................

(3) Kiến nghị (nếu có).

Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát…..….về việc hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện để Hội đồng xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tòa án…6….;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đánh giá bài viết
1 36
Thủ tục hành chính Xem thêm