Mẫu số 42/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

1 260

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc trực tiếp kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kết luận tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau:

 

Mẫu số 42/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KL-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾT LUẬN
Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

tại ..............…………

Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 6 và Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Quyết định số…...ngày…..tháng….năm.….của Viện trưởng Viện kiểm sát…...………….về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại……………..

Viện kiểm sát ............................. có các ông (bà):

(1)…..…………..……….; Chức vụ/chức danh: …………...…...Trưởng đoàn;

(2)…..…………..……….; Chức vụ/chức danh: …………..……...Thành viên;

(3) ...................................................................................................................

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại.....……, từ ngày................ đến ngày ...................

Sau khi nghe (Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát) .............................báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại ..............………………từ ngày ................... đến ngày..................... Đoàn trực tiếp kiểm sát………….…………….. ; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:

A. SỐ LIỆU

(Có phụ lục kèm theo)

B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

I. ƯU ĐIỂM

1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ

1.1.Về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.2 Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.3. Về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.4. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan

(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)

II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại ......................., Viện kiểm sát................. phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:

1. Vi phạm, tồn tại của cơ sở giam giữ

1.1. Trong việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (quy định tại Chương III Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.2. Trong thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.3. Trong việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân (quy định tại các chương IV, V, VI Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.4. Trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan

(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)

Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm

3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kết luận được công bố trước....................ngày.......... Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát...............…...…... sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.

Nơi nhận:

- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);

- VKS .......1........... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý trực tiếp cơ quan giam giữ (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Đánh giá bài viết
1 260
Thủ tục hành chính Xem thêm