Mẫu số 45/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

1 165

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự như sau:

 

Mẫu số 45/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KL-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾT LUẬN
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

tại......................................…….....…………

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Quyết định số……..ngày…..tháng…..năm……của Viện trưởng Viện kiểm sát….………..về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại……..………,

Viện kiểm sát ............................. có các ông (bà):

(1) Ông (Bà):…..…………..….; Chức vụ/chức danh:……...…...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà):…..…………..….; Chức vụ/chức danh:.…………...Thành viên;

(3) ....

tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại............……...., thời gian từ ngày...............đến ngày............

Sau khi nghe Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự.......…báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại.......…, thời điểm từ ngày......đến ngày......., Đoàn đã trực tiếp…….; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:

A. SỐ LIỆU

(Có phụ lục kèm theo)

B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

I. ƯU ĐIỂM

1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành án hình sự

1.1. Trong công tác tham mưu

1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự

1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án

1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan

(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)

II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại ............................., Viện kiểm sát.......................... phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:

1. Vi phạm, tồn tại của cơ quan thi hành án hình sự

1.1. Trong công tác tham mưu

1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự

1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự

1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn

2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan liên quan

(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)

3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kết luận được công bố trước ............................ngày .................. Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát ..............……………sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.

Nơi nhận:

- CQTHAHS....4…(để thực hiện);

- VKS …..1………. (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý CQTHAHS (để biết);

- Thành viên Đoàn kiểm sát;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 165
Thủ tục hành chính Xem thêm