Mẫu số 46/TH: Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

1 27

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam như sau:

 

Mẫu số 46/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù

tại Trại giam................................

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............………………………….

Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam.....................

Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày….….tháng….….năm…...đến ngày.…. tháng.…. năm…..

Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…

Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:

(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…..…...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:…..……...Thành viên;

(3) ……………………………………………………………………………

Điều 3. Yêu cầu Giám thị Trại giam..............……. báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả.

(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.

Nơi nhận:

- Trại giam..........4………( để thực hiện);

- VKS …..1……….. (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý trại giam (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

 

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Đánh giá bài viết
1 27
Thủ tục hành chính Xem thêm