Mẫu số 47/TH: Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

1 34

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam như sau:

 

Mẫu số 47/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KH-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù

tại Trại giam..........................................

Thực hiện Quyết định số……… ngày ….tháng…năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát........về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam.....…,

Viện kiểm sát ..............……………. tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam..................................................theo các nội dung sau:

I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày ………… đến ngày ……..)

(Có phụ lục kèm theo)

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ

1. Tình hình chấp hành pháp luật của trại giam

1.1.Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân (quy định tại Mục 1 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân (quy định tại Mục 2 Chương III Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo (quy định tại Chương XIII Luật Thi hành án hình sự và quy định của pháp luật khác có liên quan)

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan

(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Giám thị trại giam ......................... báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể.

2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân; kiểm sát tại buồng giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật, nơi bán hàng Căng tin, trạm xá, nơi lao động của phạm nhân và những nơi khác có liên quan; làm việc với một số tổ nghiệp vụ; gặp hỏi một số phạm nhân về việc giam giữ; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận.

3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; dự thảo kiến nghị và dự thảo kháng nghị (nếu có).

Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị Giám thị trại giam .......................... chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Trại giam ............4......... (để thực hiện);

- VKS ……1………. (để báo cáo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

 

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Đánh giá bài viết
1 34
Thủ tục hành chính Xem thêm