Mẫu số 48/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

1 39

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam như sau:

 

Mẫu số 48/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KL-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾT LUẬN
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù

tại Trại giam .........………

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Quyết định số……..ngày…….tháng……năm….…của Viện trưởng Viện kiểm sát…….về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam……,

Viện kiểm sát .............................có các ông (bà):

(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:………...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà):………..……….; Chức vụ/chức danh:……...……...Thành viên;

(3) ....

tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam........, từ ngày........ đến ngày ..................

Sau khi nghe Giám thị trại giam...........báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại Trại giam......…từ ngày........ đến ngày ........, Đoàn đã trực tiếp kiểm sát………; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:

A. SỐ LIỆU

(Có phụ lục kèm theo)

B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

I. ƯU ĐIỂM

1. Tình hình chấp hành pháp luật của trại giam

1.1. Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân

1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân

1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan

(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)

II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam..............……….., Viện kiểm sát............... phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:

1. Vi phạm, tồn tại của trại giam

1.1.Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân

1.2. Về việc thực hiện chế độ đối với phạm nhân

1.3. Về việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các cơ quan có liên quan

(Cơ quan quản lý… Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án..........)

Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm.

3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kết luận được công bố trước.................ngày...........Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát........…sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.

Nơi nhận:

- Trại giam...........4 ..........( để thực hiện);

- VKS .........1.......... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý trại giam (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Đánh giá bài viết
1 39
Thủ tục hành chính Xem thêm