Mẫu số 49/TH: Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

1 51

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân như sau:

 

Mẫu số 49/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại

Ủy ban nhân dân ..............………

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..............………………………….

Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân....….

Thời gian tiến hành kiểm sát từ ngày…...tháng…...năm…...đến ngày…. tháng…. năm……..

Thời điểm kiểm sát từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm…

Điều 2. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây tiến hành cuộc kiểm sát:

(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…….…...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà): …………..……….; Chức vụ/chức danh:…..……...Thành viên;

(3) ……………………………………………………………………………

Điều 3. Yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân.............................báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả.

(Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch trực tiếp kiểm sát)./.

Nơi nhận:

- UBND .......4… (để thực hiện);

- VKS ……1…….. (để báo cáo);

- UBND cấp huyện (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Đánh giá bài viết
1 51
Thủ tục hành chính Xem thêm