Mẫu số 51/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

1 48

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân như sau:

 

Mẫu số 51/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KL-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾT LUẬN
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại

Ủy ban nhân dân.............. ………………

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Quyết định số….…..ngày…...tháng……năm……của Viện trưởng Viện kiểm sát…...về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân........;

Viện kiểm sát ............................. có các ông (bà):

(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh:…….…...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà):………..……….; Chức vụ/chức danh:...…………...Thành viên;

tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân........……, thời gian từ ngày ............ đến ngày ............

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân..............……báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân.......……, thời điểm từ ngày........đến ngày........., Đoàn đã trực tiếp….……..; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có), có kết luận như sau:

A. SỐ LIỆU

(Có phụ lục kèm theo)

B. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

I. ƯU ĐIỂM

1. Tình hình chấp hành pháp luật của Ủy ban nhân dân………

1.1. Về việc tiếp nhận hồ sơ

1.2. Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục

1.3. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan

(Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án và các cơ quan khác)

II. NHỮNG VI PHẠM, TỒN TẠI

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, qua công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân.........................., Viện kiểm sát........ phát hiện một số vi phạm, tồn tại như sau:

1. Vi phạm, tồn tại của Uỷ ban nhân dân...........

1.1. Về việc tiếp nhận hồ sơ

1.2. Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục

1.3. Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Vi phạm, tồn tại của cơ quan liên quan

(Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án và các cơ quan khác)

Lưu ý: Nêu rõ các dạng vi phạm, tồn tại phát hiện, số lượng mỗi dạng vi phạm, tồn tại đã phát hiện và viện dẫn điều luật bị vi phạm.

3. Nguyên nhân của những vi phạm, tồn tại

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kết luận được công bố trước..................ngày ............Đối với những vi phạm, tồn tại nêu tại mục II phần B trong Kết luận này, Viện kiểm sát......…. sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.

Nơi nhận:

- UBND.........4.......(để thực hiện);

- VKS …..1……. (để báo cáo);

- UBND cấp huyện (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Đánh giá bài viết
1 48
Thủ tục hành chính Xem thêm