Mẫu số 54/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

1 23

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị như sau:

 

Mẫu số 54/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KL-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KẾT LUẬN
Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

tại ................................................

Căn cứ Điều 22 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 6 và Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Căn cứ Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Quyết định số….ngày….tháng……năm…..của Viện trưởng Viện kiểm sát…….…..về trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị tại…...,

Viện kiểm sát ............................. có các ông (bà):

(1) Ông (Bà):…………..……….; Chức vụ/chức danh: ………...Trưởng đoàn;

(2) Ông (Bà):………..………...; Chức vụ/chức danh: …………...Thành viên;

(3) ....

tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện Kháng nghị số.....ngày....tháng.....năm.... , Kiến nghị số......ngày.......tháng…...năm....của Viện kiểm sát………… tại ......….., từ ngày.........đến ngày...........

Sau khi nghe Thủ trưởng đơn vị được kiểm sát……….................báo cáo kết quả việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị, Đoàn đã trực tiếp ……...……... thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị và có kết luận như sau:

1. Về kháng nghị

Tổng số kháng nghị phải thực hiện

Trong đó: - Số đã thực hiện xong

- Số đang thực hiện

- Số chưa thực hiện

2. Về kiến nghị

Tổng số kiến nghị phải thực hiện

Trong đó: - Số đã thực hiện xong

- Số đang thực hiện

- Số chưa thực hiện

3. Nguyên nhân của việc chưa thực hiện

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Kết luận được công bố trước.......................ngày…... Đối với những vi phạm, tồn tại chưa được khắc phục nêu trên, Viện kiểm sát..............…………sẽ ban hành văn bản kiến nghị, văn bản kháng nghị riêng./.

Nơi nhận:

- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);

- VKS .......1..........(để báo cáo);

- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát

(để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Đánh giá bài viết
1 23
Thủ tục hành chính Xem thêm