Mẫu số 56/TH: Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

1 68

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự là mẫu bản kiến nghị được lập ra để kiến nghị về việc quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự như sau:

 

Mẫu số 56/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KG-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KIẾN NGHỊ

Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật

trong thi hành án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT...............................................

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Xét Quyết định số .......... ngày ........ tháng ........ năm...... của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền ……………………….………...............................................................................

Để việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,

KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kiến nghị) ...................................... tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Khắc phục vi phạm pháp luật, xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).

2. Trả lời cho Viện kiểm sát .....................bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền

bị kiến nghị (để thực hiện);

- VKS .......1......... (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 68
Thủ tục hành chính Xem thêm