Mẫu số 57/TH: Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

1 30

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù là mẫu bản kiến nghị được lập ra để kiến nghị về việc quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù như sau:

 

Mẫu số 57/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KG-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KIẾN NGHỊ

Quyết định vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật

trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT...............................................

Căn cứ các điều 5, 22, 23, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,

Kết luận trực tiếp kiểm sát số...... ngày......tháng.....năm.......của Viện kiểm sát ....................tại.................. nêu rõ vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau:………..........................................................

Để việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật,

KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị bị kiến nghị……......................tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Chấm dứt, khắc phục vi phạm pháp luật; xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).

2. Trả lời cho Viện kiểm sát......................bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị này./.

Nơi nhận:

- Đơn vị, người có thẩm quyền bị kiến nghị

(để thực hiện);

- VKS .........1.......... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý đơn vị bị kiến nghị (để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm