Mẫu số 58/TH: Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

1 30

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù là mẫu bản kháng nghị được lập ra để kháng nghị về việc quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù như sau:

 

Mẫu số 58/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KHÁNG NGHỊ

Quyết định vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật

trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT...............................................

Căn cứ các điều 5, 22, 23, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật thi hành án hình sự,

Kết luận trực tiếp kiểm sát số..... ngày.....tháng.....năm.......của Viện kiểm sát ................tại................... nêu rõ vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù như sau: .........................................................................

Để việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật,

KHÁNG NGHỊ:

Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị bị kháng nghị......................... tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Chấm dứt, khắc phục vi phạm pháp luật; xử lý người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp phòng ngừa (nếu có).

2. Trả lời cho Viện kiểm sát..................bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.

Nơi nhận:

- Đơn vị, người có thẩm quyền bị kháng nghị

( để thực hiện);

- VKS .........1.......... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị

(để chỉ đạo);

- Thành viên Đoàn kiểm sát;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong tạm giam và thi hành án phạt tù

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm