Mẫu số 59/TH: Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

1 35

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam là mẫu bản kháng nghị lập ra để kháng nghị về việc quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam như sau:

 

Mẫu số 59/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KHÁNG NGHỊ

Quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật

trong việc tạm giữ, tạm giam

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.........................................................

Căn cứ các điều 5, 22 và 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 2 Điều 42 và Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét Quyết định số.......... ngày.......... tháng.......... năm.......của cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền …………………………………………...................................................................

Để việc tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật,

KHÁNG NGHỊ

Yêu cầu (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị kháng nghị)...........................tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ Quyết định số............ ngày ..... tháng........năm.........vi phạm pháp luật.

2. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

3. Yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật (nếu có).

4. Trả lời cho Viện kiểm sát.................bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.

Nơi nhận:

- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền

bị kháng nghị (để thực hiện);

- VKS .........1.......... (để báo cáo);

- Cơ quan quản lý đơn vị bị kháng nghị

(để chỉ đạo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Đánh giá bài viết
1 35
Thủ tục hành chính Xem thêm