Mẫu số 61/TH: Kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự

1 145

Mẫu kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự là mẫu bản kháng nghị được lập ra để kháng nghị về việc quyết định thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự như sau:

 

Mẫu số 61/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../KN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

KHÁNG NGHỊ

Quyết định……..……

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……....................................

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 2 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự,

Xét Quyết định…...........số......ngày…….tháng.........năm......của Tòa án........ đối với người chấp hành án...............................……...; Tên gọi khác:….........……… Sinh ngày.................tháng............năm............tại....................; Giới tính:..................... Quốc tịch:....................; Dân tộc:..........................; Tôn giáo:....................................... Nghề nghiệp:.................................................................................................................. Nơi cư trú:……......…………………...... Phạm tội:………….……………………; Xử phạt:.………...………….............……

Sau khi kiểm sát Quyết định…...........nêu trên, Viện kiểm sát …....... thấy…….……………………

Để việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật,

KHÁNG NGHỊ:

1. Quyết định…...........số….....ngày........tháng……năm…của Tòa án...........;

2. Yêu cầu Tòa án…........... đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ Quyết định.

3. Đề nghị Tòa án…................thông báo kết quả cho Viện kiểm sát….............. trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kháng nghị này./.

Nơi nhận:

- Tòa án bị kháng nghị (để chỉ đạo);

- VKS …..1…….. (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 145
Thủ tục hành chính Xem thêm