Mẫu số 62/TH: Quyết định kháng nghị phúc thẩm

1 374

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kháng nghị phúc thẩm. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm như sau:

 

Mẫu số 62/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị phúc thẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT....................................................

Căn cứ các điều 5, 25 và 26 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Xét Quyết định số......ngày.....tháng......năm...... của Tòa án........................... về việc:.................................................

Nhận thấy, ................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm5 đối với Quyết định số......ngày..... tháng......năm......của Tòa án............ 6........................

2. Đề nghị Tòa án ................. mở phiên họp xem xét lại Quyết định số......ngày.....tháng......năm......của Tòa án .........................................theo trình tự phúc thẩm5 theo hướng............................/.

Nơi nhận:

- Tòa án ......9 .....................;

- VKS .....1......... (thay báo cáo);

- Tòa án ....6......................;

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm

Đánh giá bài viết
1 374
Thủ tục hành chính Xem thêm