Mẫu số 63/TH: Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

1 79

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc rút quyết định kháng nghị phúc thẩm. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm như sau:

 

Mẫu số 63/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.................................................................

Căn cứ Điều 5 và Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 6 Điều 141 và Điều 143 Luật Thi hành án hình sự;

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát..... .......và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy...................................................……………………………….………….……

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Rút một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị số....ngày..... tháng..... năm...... của Viện kiểm sát ..............................

2. Đề nghị Tòa án.................................đình chỉ xét một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Tòa án ……..9…….....;

- VKS ……1….. (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Đánh giá bài viết
1 79
Thủ tục hành chính Xem thêm