Mẫu số 65/TG: Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

1 34

Mẫu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam như sau:

 

Mẫu số 65/TG

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../YC-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

YÊU CẦU

Khởi tố vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……..................................

Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ các điều 41, 143 và 161 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, xét thấy...........................có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều…...Bộ luật Hình sự,

YÊU CẦU:

1. Cơ quan....................khởi tố vụ án hình sự về tội………………quy định tại khoản......Điều…………...Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

2. Cơ quan ...................................gửi Quyết định khởi tố vụ án hình sự đến Viện kiểm sát.......... để biết./.

Nơi nhận:

- Cơ quan …...6…....(để thực hiện);

- VKS …..1……… (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Đánh giá bài viết
1 34
Thủ tục hành chính Xem thêm