Mẫu số 67/TG: Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam như sau:

Mẫu số 67/TG

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS....-.....

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố vụ án hình sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……...............................................

Căn cứ Điều 22 và Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ các điều 41, 143 và 161 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, xét thấy........................có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản.......Điều …... Bộ luật Hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Khởi tố vụ án hình sự …………… quy định tại khoản...…Điều........…....... Bộ luật Hình sự.

2. Yêu cầu Cơ quan..................... tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

- Cơ quan ...6.... (để điều tra);

- VKS ....1........ (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát, hồ sơ vụ án.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Đánh giá bài viết
1 32
Thủ tục hành chính Xem thêm