Mẫu số 69/TH: Công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án

Mẫu công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án

Mẫu công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án là mẫu bản công văn được lập ra để nêu về việc xóa án tích đối với người bị kết án. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án như sau:

Mẫu số 69/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../ VKS....-....

V/v xóa án tích đối với người bị kết án

.............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Tòa án.....................................................

Ngày ……tháng….. năm……, Viện kiểm sát…….………. nhận được hồ sơ về việc xóa án tích đối với người bị kết án có lý lịch như sau:

Họ và tên: ………………….…….…; Tên gọi khác: ...................................

Sinh ngày..................... tháng …………....... năm......................................

Nghề nghiệp: .............................................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................

Theo Bản án số..............ngày......tháng.......năm......của Tòa án...................... và Quyết định thi hành án số… ngày......tháng.......năm......của Tòa án.............., người bị kết án phải chấp hành hình phạt chính:……….; hình phạt bổ sung: ……………….; biện pháp tư pháp………………….…….........................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan, đối chiếu với điều kiện về việc xóa án tích theo quy định của pháp luật, xét thấy: ………………..………...…...…………..

Viện kiểm sát ...........…có quan điểm như sau:……….................................

Trên đây là quan điểm của Viện kiểm sát …..……….về việc xóa án tích đối với người bị kết án có lý lịch nêu trên/.

Nơi nhận:

- Tòa án………....4……...;

- VKS ….1….. (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án

Mẫu công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án

Đánh giá bài viết
1 43
Thủ tục hành chính Xem thêm