Mẫu số 71/TH: Phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự như sau:

Mẫu số 71/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

.............., ngày...tháng...năm...

PHIẾU KIỂM SÁT

Quyết định về thi hành án hình sự

Tôi:.................Kiểm sát viên được phân công kiểm sát Quyết định số…...ngày........tháng........năm........của Tòa án….........về việc.....................đối với người bị kết án…………………………..; Tên gọi khác:........................................... Sinh ngày......................................tháng...........................năm...................................... Nghề nghiệp:………..………….... Nơi cư trú:.…………………………………………….

Theo Bản án số..............ngày..........tháng.......năm......của Tòa án...................... tuyên phạt hình phạt chính:.….; hình phạt bổ sung:……...; biện pháp tư pháp….......

1. Qua kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự thấy:

1.1. Về thời hạn xem xét, gửi Quyết định:..........................................................

1.2. Về căn cứ ban hành Quyết định:.................................................................

1.3. Về thẩm quyền ban hành Quyết định:.........................................................

1.4. Về hình thức của Quyết định:......................................................................

1.5. Về nội dung của Quyết định:.......................................................................

1.6. Những nội dung khác:…………………………………………………………..

2. Quan điểm của Kiểm sát viên:........................................................................

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị

hoặc Lãnh đạo Viện

(ký, ghi rõ họ, tên)

Kiểm sát viên

(ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự

Đánh giá bài viết
1 260
Thủ tục hành chính Xem thêm