Mẫu số 72/TH: Biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát

Mẫu biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát

Mẫu biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát như sau:

Mẫu số 72/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 01 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo

kháng nghị (nếu có)........................................

Vào hồi ….giờ…. ngày…. tháng..…. năm .….. tại………………....... …………....

Viện kiểm sát .............................thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có)...................tại ...................................

Thành phần:

1. Viện kiểm sát ……….…...............:

- Ông (Bà): …………………chức vụ/chức danh ……………………………..;

- Ông (Bà): …………………chức vụ/chức danh ………………………….….;

2. Đơn vị được kiểm sát…….…………:

- Ông (Bà): ……………………chức vụ/chức danh………………………..….;

- Ông (Bà): …………………….chức vụ/chức danh……………………….….;

Sau khi nghe ...................., đại diện Đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị (nếu có), dự thảo kháng nghị (nếu có), các ý kiến tham gia góp ý như sau: ......................................................................................................................

......................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ……giờ….. cùng ngày, đã thông qua nội dung cho các thành phần tham dự có tên cùng nghe, nhất trí và ký tên.

Đại diện đơn vị được kiểm sát

Trưởng đoàn

Người ghi biên bản

Mẫu biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát

Mẫu biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát

Đánh giá bài viết
1 84
Thủ tục hành chính Xem thêm