Mẫu số 77/HC: Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kháng nghị phúc thẩm quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại như sau:

Mẫu số 77/HC

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS....-....

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị phúc thẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT.................................................

Căn cứ các điều 4, 29 và 30 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Xét Quyết định số.... ngày....tháng.....năm......của Tòa án.......................... về việc:.................................................

Nhận thấy, ...............................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với Quyết định số.... ngày....tháng.....năm...... của Tòa án.........................

2. Đề nghị Tòa án..................mở phiên họp xem xét lại Quyết định số............ ngày.......tháng...........năm...........của Tòa án..................theo trình tự phúc thẩm theo hướng...................../.

Nơi nhận:

- Tòa án..........8........;

- VKS...1..... (thay báo cáo);

- Tòa án ....5......(để biết);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Đánh giá bài viết
1 49
Thủ tục hành chính Xem thêm