Mẫu số 78/HC: Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn

1 16

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc rút quyết định kháng nghị phúc thẩm quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại như sau:

 

Mẫu số 78/HC

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../QĐ-VKS....-....

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT..................................

Căn cứ các điều 4, 30 và 33 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân,

Sau khi xem xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 số....ngày..... tháng.....năm......của Viện kiểm sát...........và hồ sơ, tài liệu có liên quan, nhận thấy....................................................……………………………………….………

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Rút một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm số.... ngày..... tháng.... năm..........của Viện kiểm sát ..................

2. Đề nghị Tòa án..................đình chỉ xét một phần hoặc toàn bộ Quyết định kháng nghị phúc thẩm5 và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Tòa án ....9...................;

- VKS ....1.... (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Đánh giá bài viết
1 16
Thủ tục hành chính Xem thêm