Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

1 154

Mẫu báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính là mẫu bản báo cáo tài chính được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 132

Đơn vị:…............……………....

Địa chỉ:………………………….

Mẫu số B01 – DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính:.............

CHỈ TIÊU

Mã số

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

TÀI SẢN

 

 

 

1. Tiền

110

 

 

2. Các khoản nợ phải thu

120

 

 

3. Hàng tồn kho

130

 

 

4. Giá trị còn lại của TSCĐ

140

 

 

5. Tài sản khác

150

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140 + 150)

200

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

I. Nợ phải trả

300

 

 

1. Các khoản nợ phải trả

310

 

 

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

320

 

 

II. Vốn chủ sở hữu

400

 

 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

410

 

 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

 

 

 

 

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X"; “Số đầu năm" có thể ghi là “01.01.X".

Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 154
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm