Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

1 5

Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ là gì? Mẫu báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ là gì?

Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính giữa niên độ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình tài chính giữa niên độ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Mẫu số B01a - VSD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý.... năm...
Tại ngày… tháng... năm...

Đơn vị tính:……..

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số cuối quý

Số đầu năm

1

2

3

4

5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

1. Tiền

... (*)

111

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày…tháng…năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính năm - Mẫu số B01 - VSD.

Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Mẫu số B01a - VSD: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm