Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 62

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 132

Đơn vị:…............………....

Địa chỉ:……………………….

Mẫu số B02 – DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm …

Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

1. Doanh thu và thu nhập thuần

01

 

 

2. Các khoản chi phí

02

 

 

3. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (03=01-02)

03

 

 

 

 

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 62
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm