Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động

1 3

Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động là gì? Mẫu báo cáo kết quả hoạt động gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động là gì?

Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả hoạt động... Mẫu được ban hành theo Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động

Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Việt Nam

Mẫu số B02 - VSD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Năm ……

Đơn vị tính:………

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)

10

 

 

 

4. Chi phí hoạt động

11

 

 

 

5. Li nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (20-10-11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

 

 

9. Li nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
[30=20+(21-22)- 25]

30

 

 

 

10. Thu nhập khác

31

 

 

 

11. Chi phí khác

32

 

 

 

12. Lợi nhuận khác (40=31-32)

40

 

 

 

13. Tổng li nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

50

 

 

 

14. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

 

 

 

16. Li nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)

60

 

 

 

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số" chỉ tiêu.


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày…tháng…năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên đóng dấu)

Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động

Mẫu số B02 - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm