Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

1 2

Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ là gì? Mẫu báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ là gì?

Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động giữa niên độ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả hoạt động... Mẫu được ban hành theo Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Mẫu số B02a - VSD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý...năm...

Đơn vị tính:……….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Quý ………

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Doanh thu

... (*)

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày…tháng…năm…
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động năm - Mẫu số B02 - VSD.

Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Mẫu số B02a - VSD: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm