Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL

4 26.780

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó... Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng chấm công

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL

Nội dung cơ bản của bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL như sau:

Mẫu 1: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .........................

Bộ phận: ......................

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số: ........................

Họ và tên người thuê: ..............................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): .............................................................................................

Đã thuê những công việc sau để: ...................................... tại địa điểm .............................. từ ngày ....../......./...... đến ngày ....../....../.....

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cước Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 = 3 - 4 E
                   
  Cộng                

Đề nghị ........................................................... cho thanh toán số tiền: ..................

Số tiền (Viết bằng chữ): ........................................................................................

(Kèm theo ....... chứng từ kế toán khác)

    Ngày.....tháng.....năm....
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:.......................

Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………......……

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để:…….....…...……. tại địa điểm ……………từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

STT Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CM Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượng công việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 = 3 - 4 E
                   
  Cộng                

Đề nghị………………....................... cho thanh toán số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………........………………….

(Kèm theo …................ chứng từ kế toán khác)

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

4 26.780
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm