Mẫu C2-10/NS phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu số C2-10/NS - Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu số C2-10/NS - Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách như sau:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

Cơ quan/Phòng/Bộ phận đề nghị:.............................................................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước/Bộ phận Kế toán.......................................điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh:........................................................................................................

Số

TT

Ngày

hạch toán

Số

CT

Diễn giải

Năm NS

Mã TKKT

Tạm ứng

Thực chi

 

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQ

HNS

Mã ĐBHC

Mã chương

Mã ngành KT

CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

Nợ

     

- Số liệu đã hạch toán

                           
     

- Số liệu đề nghị điều chỉnh

                           
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

Ngày … tháng … năm….

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm….

Bộ phận kiểm soát chi

Kiểm soát Phụ trách

Ngày … tháng … năm….

Bộ phận kế toán

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 Mẫu phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Đánh giá bài viết
2 58.201
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm