Mẫu số C4-09/KB theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (.doc, .pdf)

Mẫu số C4-09/KB - Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Mẫu C4-09/KB - Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi như sau:

GiẤy RÚT TIỀN MẶT

Từ tài khoản tiền gửi

Đơn vị lĩnh tiền:.....................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Tài khoản:.............................................................................................................................

Tại KBNN:.............................................................................................................................

Người lĩnh tiền:.....................................................................................................................

CMND số:............................ Cấp ngày.............................: Nơi cấp:.....................................

Nội dung

Số tiền

   
   
   

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................................

Ngày … tháng … năm …

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng             Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận kiểm soát chi ngày ………

Kiểm soát Phụ trách

Bộ phận kế toán ghi sổ và trả tiền ngày ....

Thủ quỹ     Kế toán     Kế toán trưởng    Giám đốc 

 

Đánh giá bài viết
2 51.619
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm